MỘT NGÀY LÀ CHỦNG SINH GIOAN - MÃI MÃI THUỘC GIA ĐÌNH GIOAN

Thông báo nội bộ

KÝ TÊN VÀO BẢN KIẾN NGHỊ “HÃY CỨU CỘNG ĐOÀN KITÔ HỮU IRAQ”


Ký tên vào bản kiến nghị “Hãy cứu cộng đoàn Kitô hữu Iraq”.
Để gởi đến Liên Hiệp Quốc, bản kiến nghị này cần đến 500.000 chữ ký.
Cho đến thời điểm này đã gần được 300.000.

Vào trang này: http://citizengo.org/en/9810-save-iraqi-christian-community